ชุดกลั่นกฤษณา

˹éÒËÅÑ¡ ÊÔ¹¤éÒ1 ÊÔ¹¤éÒ2 ªØ´ Impinger 500 ml. Reactor ªØ´¡ÅÑ蹡ÄÉ³Ò à¤Ã×èͧʡѴ·Í§ 20Lt. 3x130 Flange quartz Cell Reactor

ก๊อกเดียว

สองก๊อก

condenser 9 กระเปาะ

condenser 12 กระเปาะ

ชุดรวม